top of page
Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle diensten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Studio Noble. Lees de Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Studio Noble
is onderdeel van Mintcourse B.V. gevestigd te Drunen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 77330803 handelend onder de naam Mintcourse B.V.
Klant de klant die met Studio Noble een overeenkomst aangaat.
Overeenkomst iedere afspraak of overeenkomst tussen Studio Noble en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene voorwaarden de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Op alle diensten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Studio Noble zijn de Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Door het sluiten van de overeenkomst verklaart Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

1.3 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Voorwaarden, zijn deze voor Studio Noble slechts bindend, indien en voor zover deze door Studio Noble uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.

Artikel 2. Huurperiode

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurders gereserveerde dagdelen of dag(en). De huurperiode wordt vastgesteld in de definitieve boeking en eindigt wanneer de overeengekomen huurperiode is verstreken.

2.2 Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit geldt voor de huurprijs en boetes.

3.2 Studio Noble zal gedurende de overeenkomst de prijs niet verhogen, tenzij deze het gevolg is van een wettelijke regeling.

3.3 De klant ontvangt bij het boeken van Studio Noble direct een betaallink. Om de reservering vast te zetting dient deze binnen 48 uur na ontvangst te zijn voldaan. Anders vervalt de reservering.

 

3.4 Het betalen van de betaallink maakt de boeking definitief. Zonder betaling is er geen definitieve boeking en behoudt Studio Noble het recht de studio aan een ander te verhuren.

3.5 Studio Noble stelt de studio beschikbaar op het met de klant overeengekomen tijdstip. Verzuimt de klant tijdens de overeengekomen periode van de huur gebruik te maken zonder geldige reden, dan blijft de klant het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Artikel 4. Rechten en plichten van de klant

4.1 Voorafgaand dient de klant mede te delen waarvoor de studio zal worden gebruikt. Studio Noble heeft het recht door haar te bepalen huurdoeleinden te weigeren. Heeft de klant reeds betaald, dan ontvangt deze restitutie van het betaalde bedrag.

4.2 De klant dient met respect en zorgvuldigheid gebruik te maken van de studio en inboedel. Alles wat in de studio staat dient in de studio te blijven.

 

4.3 De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij/zij toegang tot de studio verleent.

4.4 De klant dient de studio na gebruik zelf schoon en onbeschadigde toestand achter te laten. Indien de huurder de studio aan het einde van de huurperiode niet in nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om tevens de schoonmaakkosten van €25,- per uur te betalen.

4.5 Er zijn geen dieren toegestaan in de studio. Kinderen zijn alleen onder ouderlijk toezicht toegestaan en dienen ten alle tijden in de gaten worden gehouden.

4.6 Boekingen waarbij de klant naakt wilt poseren worden niet geaccepteerd. (uitgezonderd:  zwangerschap fotoshoots)

4.7 Meubels mogen niet over de vloer verschoven worden en dienen met 2 personen opgetild te worden om op een andere plek neet te zetten. Het is niet toegestaan om kaarsen of andere brandbare objecten te gebruiken.

4.8 Gebruikt de klant de studio langer dan de overeengekomen huurperiode, dan worden extra kosten van €50,- per half uur in rekening gebracht.

4.9 De klant dient zich te houden aan de huisregels die in de studio gelden en ter plaatse staan aangegeven.

Artikel 5. Bedenktijd

5.1 De klant heeft het recht de huurperiode tot 48 uur voor aanvang kosteloos te verplaatsen naar een ander moment.

5.2 Bij verplaatsing korter dan 48 uur voor de aanvang van de huurperiode wordt €75,- in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering zonder verplaatsing wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid

6.1 De huurder is aansprakelijk voor iedere beschadiging, defect, diefstal of verlies aan de studio of spullen in de studio die is ontstaan tijdens de verhuur van de studio. De beschadiging of vermissing dient door de huurder vergoed te worden op basis van de nieuwwaarde.

6.2 Studio Noble is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de klant. Studio Noble is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

6.3 Studio Noble is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de klant.

bottom of page